Бережна Надія Іванівна

Бережна Надія Іванівна

Бережная Надежда Ивановна

к.е.н., доцент, доцент кафедри політичної економії Харківського національного економічного університету ім. С. Кузнеця.

 У 1976 році закінчила Харківський інститут громадського харчування за спеціальністю «Економіка торгівлі», диплом з відзнакою.

У 1980 році закінчила аспірантуру по кафедрі політичної економії при Харківсьму університеті ім. М. Горького, в тому ж році захистила кандидатську дисертацію на тему «Закон економії часу  в умовах розвинутого соціалізму».

У 1985 році присвоєно вчене звання доцента кафедри політичної економії.

Бережна Н.І. пройшла у 2011 році підвищення кваліфікації при Міжрегіональному інституті підвищення кваліфікації ХНЕУ за напрямом “Організація навчальної роботи в умовах переходу до системи дистанційного навчання”. З 1 жовтня 2016 до 1 червня 2017 проходить підвищення кваліфікації за напрямом «Технологія створення аудіо і відеоуроків».

Викладає дисципліни:

 1. Політична економія
 2. Макроекономіка
 3. Мікроекономіка
 4. Макро- та мікроекономіка
 5. Економічна теорія
 6. Методика викладання економічних дисциплін

Проводить тренінги:

 • Педагогічна майстерність
 • Здійснює керівництво курсових робіт, дипломних робіт та науково-дослідних робіт студентів.
 • Загальний педагогічний стаж складає 40 років.

Сфера наукових інтересів:

 1. Проблеми економічного розвитку
 2. Соціально-економічні проблеми формування людського капіталу

Бережна Н.І.. займається науковою і навчально-методичною роботою, приймає участь у науково-практичних конференціях та семінарах.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ТА НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ ОСТАННІХ РОКІВ

Наукові праці:

 1. 1. Бережна Н.І., Крамарева О.С. Людський капітал в економічному зростанні: сутність та дякі проблеми формування //Бізнес Информ. – 2014. — № 9. – С. 17 – 21.
 2. Бережна Н.І. Людина в умовах інноваційного розвитку України/ Синько Л. Бережна Н.І.. — Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць. – Випуск 261: В 7 Т. – Т.4. – Дніпропетровськ: ДНУ,2012 , С.847 – 852
 3. Бережна Н.І. Розвиток та проблеми інноваційної діяльності в Україні// Крюкова О.М.,Бережна Н.І.Вчені записки ХІУ:науковий журнал:Випуск №2. — Харків:ХІУ,2012, с.198-202
 4. 4.Бережная Н.И. Обобенности и проблемы разгосударствления и приватизации в Украине./Бережная Н.И., Магдий О.С.//Приднепровский научный вестник.Днепропетровск. — 2012.№ 1(123)

 

Основні навчально-методичні праці:

 1. 1.Бережная Н.И Политическая экономия в структурно – логических схемах Х.; ИД « ИНЖЕК», 2007.-285с
 2. 2.Бережная Н.И Политическая экономия в структурно – логических схемах Х.; ИД « ИНЖЕК»,2008. – 288с.
 3. Бережна Н.І.Робоча програма навчальної дисципліни «Економічна теорія» для студентів напрямів підготовки 6.030601 «Менеджмент», 6.140103 «Туризм» усіх форм навчання / М.А. Мащенко, О.О. Пономаренко,Бережна Н.І. Х.: Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014. – 96 с.
 4. Бережная Н.И.Методические рекомендации к самостоятельному изучению учебной дисциплины «Политическая экономия» для иностранных студентов всех направлений всех форм обучения/ О.Е. Попов, Н.И.Бережная // Х.: Вид. ХНЕУ, 2012. – 75 с.
 5. Бережная Н.И.Методические рекомендации к самостоятельному изучению учебной дисциплины «Микроэкономика» для иностранных студентов всех направлений всех форм обучения/ О.Е. Попов, Н.И.Бережная // Х.: Вид. ХНЕУ, 2013. – 80 с.
 6. Робоча програма навчальної дисципліни «Методика викладання економічних дисциплін»» для  студентів напряму підготовки 6.030501 «Економічна теорія» денної форми навчання  Х.: Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. – 48 с.
 7. Робоча програма навчальнйъ дисципліни «Політична економія (спецкурс)»  для студентів напряму підготовки 6.03.501 «Економічна теорія» денної форми навчання.Х.: Вид.ХНЕУ , 2013. — 51с.

Добавить комментарий