Колесніченко Ірина Михайлівна

Колесніченко Ірина Михайлівна — кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри політичної економії Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця

Колесніченко І.М.

Освіта. Вищу освіту отримала у Харківському інженерно-економічному інституті (ІНЖЕК) за спеціальністю «Бухгалтерський облік та аналіз господарської діяльності».
У 1997 р. закінчила аспірантуру та захистила кандидатську дисертацію за темою «Форми господарювання підприємств у ринковій економіці» по спеціальності 08.06.01 «Економіка підприємства і організація виробництва» – науковий керівник проф. Гриньова В. М.
Вчене звання доцента кафедри економічної теорії присвоєно у 2002 р.

Підвищення кваліфікації. Під час викладацької роботи постійно підвищувала професійний рівень (як самостійно, так і під час стажування на кафедрі загальної економічної теорії ХНТУ «ХПІ» (2008 р.); тренінгу на семінарі з активних методів навчання (2012 р.); підвищення кваліфікації за напрямом «Стратегія розвитку промислового підприємства» при Міжгалузевому інституті підвищення кваліфікації при ХДЕУ (2002 р.) та «Технології створення електронних видань» при Міжрегіональному інституті підвищення кваліфікації ХНЕУ(2012-2013 рр.)).

Дисципліни, які викладає:

 1. Історія економіки та економічної думки
 2. Історія економічних учень
 3. Мікроекономіка
 4. Макроекономіка
 5. Інституціональна економіка
 6. Сучасні економічні теорії

Здійснює керівництво виконанням дипломних, курсових робіт та науково-дослідних робіт студентів.

Загальний науково-педагогічний стаж складає 22 роки.

Сфера наукових інтересів:

 1. Інституціональні проблеми сучасного економічного розвитку, у т. ч. інституціональні зміни та ефективність держави.
 2. Розвиток сучасної економічної теорії та становлення нової економічної парадигми.
 3. Нобелелогія.

Реалізація наукових і професійних інтересів відбувається завдяки регулярній участі у науково-практичних конференціях та семінарах різного рівня, а також публікацій у наукових періодичних виданнях та через видання конспектів лекцій, навчальних посібників та численних навчально-методичних видань.

Загальний перелік публікацій містить майже 100 праць, серед яких 53 – наукові. Колесніченко І. М. були підготовлені до друку і видані Робочі програми усіх навчальних дисциплін, які вона викладає (за виключенням НД «Макроекономіка»).

У 2016 р. за активної участі Колесніченко І.М. було підготовлено видання першого на кафедрі мультимедійного інтерактивного електронного видання комбінованого використання «Мікроекономіка». Навчальний посібник. / За ред. д.е.н., проф. Попова О.Є.

У 2011 р. нагороджена дипломом І ступеню за перемогу у Міжнародному конкурсі робіт, присвячених інституціональним проблемам сучасного економічного розвитку в номінації «Підручник».

 

ОСНОВНІ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ТА НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ доц. КОЛЕСНІЧЕНКО І. М.

 

Основні наукові праці:

 1. Колесніченко І. М., Гриньова В. М., Гриньов А. В. Економіко-математичне моделювання інвестиційної активності підприємств різноманітних форм власності
  / В. М. Гриньова, І. М. Колесніченко, А. В. Гриньов // Акціонерна справа. – 1996. – № 1-2. – С. 27-38.
 2. Колесніченко І. М. Інституційне забезпечення розвитку людського капіталу в Україні / І. М. Колесніченко // Бізнес-інформ. – 2009. — № 11(2). – С. 137-138.
 3. Колесніченко І. М. Інституціональні аспекти формування національної інноваційної системи. / І. М. Колесніченко Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Економічний розвиток України у сучасному просторі та часі»: Збірник статей – Х.: ФОП Павленко О.Г., 2010. – 496 с. – С. 266-271.
 4. Колесніченко І., Ковальова К. Інституціональні складові розвитку фінансово-кредитної системи / І. М. Колесніченко // «Вісник НТУ «ХПІ» // Зб. наукових праць. Тематичний випуск «Актуальні проблеми управління та фінансово-господарської діяльності підприємства». – Харків: НТУ «ХПІ», 2011. – № 62. – 181 с. – С. 81-87.
 5. Колесніченко І. М. Нова інституціональна економічна теорія: теоретико-методологічні та практичні можливості / І. М. Колесніченко // Бізнес-інформ. – 2012. –
  № 4. – 268 с. – С. 13-16.
 6. Колесніченко І. М. Регулювання трансакційних витрат за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій: реалії та перспективи в економіці України
  / І. М. Колесніченко // Бізнес-інформ. – 2013. – № 5. – 368 с. – С. 49-54.
 7. Колесніченко І. М. Інституціональні аспекти впровадження електронного урядування в Україні / І. М. Колесніченко // Економічний розвиток України в сучасному просторі і часі: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 23-24 жовтня 2013 р., присвяченої видатному ученому-економісту О. Г. Ліберману. – Х. :
  ВД «ІНЖЕУК», 2013. – 192 с. – С. 15-18.
 8. Колесніченко І. М. Розвиток електронного урядування в Україні: інституціональний аспект / І. М. Колесніченко // Бізнес-інформ. – 2014. – № 3. – С. 52-57.
 9. Колесніченко І. М. Теоретичні засади нейтралізації провалів інституту держави в Україні / І. М. Колесніченко // Ефективна економіка та менеджмент: теорія і практика [текст]: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. 14-15 листопада 2014 р.
  // Національний гірничий університет. У 2-х частинах – Дніпропетровськ: ВД «Гельветика», 2014. – Ч. І. – 188 с. – С. 10-13.
 10. Колесніченко І. М. Теоретичні засади нейтралізації провалів та відновлення ефективності інституту держави в Україні / І. М. Колесніченко // Бізнес-інформ–2015.–
  № 4. – 342 с. – С.8-12.
 11. Колесніченко І. М. Інституціональні засади формування ефективної держави в Україні / І. М. Колесніченко // Сучасні шляхи стабілізації економічного стану України [текст]: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпропетровськ, 1-2 квітня 2016 р.). У 2-х частинах. – Дніпропетровськ: НО «Перспектива», 2016. – Ч. 1. – 104с. – С. 8-11.
 12. Колесніченко І. М. Теорія ефективності держави: інституціональний аспект
  / І. М. Колесніченко // Проблеми економіки – 2016. – № 1. – С. 229-234.

Основні навчально-методичні праці:

 1. Економіка в запитаннях і відповідях. Навчальний посібник / За заг. ред.
  М. А. Сіроштана. – Х. : Вид. ХДЕУ, 2000. – 152 с. Укр. мов.
 2. Колесніченко І. М., Кравченко Р. Т. Мікроекономіка. Методичний посібник для організації самостійної роботи студентів усіх спеціальностей та форм навчання
  / І. М. Колесніченко, Р. Т. Кравченко. – Х. : ХФ УАБС. – 2003. – 134с. Укр. мов.
 3. Історія економічних вчень: Конспект лекцій / Г. М. Грігорян,
  М. А Сіроштан., Л. О. Українська та ін. – Х. : Вид. ХДЕУ, 2003. – 252 с. Укр. мов.
 4. Макроекономіка: Навчальний посібник / За заг. ред. проф. М. А. Сіроштана. – Х. : ВД «ІНЖЕК», 2004. – 184 с. Укр. мов.
 5. Колесніченко І. М. Методичні рекомендації до самостійної роботи з курсу «Мікроекономіка» для студентів усіх спеціальностей всіх форм навчання
  / І. М. Колесніченко. – Х. : Вид. ХДЕУ, 2004. – 68 с. Укр. мов.
 6. Колесніченко І. М., Шкодіна І. В. Мікроекономіка. Опорний конспект лекцій / І. М.Колесніченко, І. В. Шкодіна. – Х. : ХБІ УАБС, 2004. – 107 с.
 7. Колесніченко І. М. Завдання і методичні рекомендації до самостійної роботи з курсу «Історія економічних вчень» для студентів усіх спеціальностей всіх форм навчання / І. М. Колесніченко. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2005. – 108 с. Укр. мов.
 8. Колесніченко І. М., Лісна І. Ф. Методичні рекомендації до виконання контрольних завдань з курсу «Історія економічних вчень» для студентів усіх спеціальностей всіх форм навчання / І. М.Колесніченко, І. Ф. Лісна. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2005. –112 с. Укр. мов.
 9. Мікроекономіка: Навчальний посібник / І. М. Колесніченко,
  А. П. Бондаренко. – Х. : ХІУ, 2006. – 182 с.; Укр. мов.
 10. Колесніченко І. М., Філатов В. М. Тестові завдання для перевірки знань з навчальної дисципліни «Мікроекономіка» для студентів усіх спеціальностей всіх форм навчання / І.М. Колесніченко, В. М. Філатов. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2007. – 84 с. Укр. мов.
 11. Мікроекономіка: Практикум / І.М. Колесніченко, В. М. Філатов. – Х. : Вид. ІНЖЕК, 2007. – 232 с. Укр.
 12. Колесніченко І. М. Інституціональна економіка. Конспект лекцій для студентів спеціальності 6.050101 / І. М. Колесніченко – Х. : Вид. ХНЕУ, 2008. – 218 с. Укр.
 13. Колесніченко І. М. Методичні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни «Логіка економічного розвитку» / І. М. Колесніченко – Х. : Вид. ХНЕУ, 2009. – 36 с. Укр.
 14. Колесніченко І. М. Сучасні економічні теорії: конспект лекцій / І. М. Колесніченко. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2010. – 164 с.
 15. Макроекономіка: навчальний посібник/ За г. ред. Кліменко О.М. Харків: ВД «ІНЖЕК», 2011. – 264 с.
 16. Колесніченко І. М., Литвиненко А. В. Тестові завдання для перевірки знань з навчальної дисципліни «Мікроекономіка» / І. М. Колесніченко, А. В. Литвиненко. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2011. – 100 с.
 17. Колесніченко І. М. Методичні рекомендації до самостійної роботи з НД «Сучасні економічні теорії» для студентів спеціальності 8.030501.01 «Економічна теорія» денної форми навчання / І. М. Колесніченко. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2012. – 36 с.
 18. Мікроекономіка: навчально-практичний посібник до самостійного вивчення дисципліни / За заг. ред. д.е.н., доц. Попова О.Є. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2013. – 336 с.
 19. Методические рекомендации к самостоятельному изучению учебной дисциплины «Микроэкономика» для иностранных студентов всех направлений всех форм обучения / А. Е. Попов, Н. И. Бережная, И. М. Колесниченко. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2013. – 90с.
 20. Колесниченко И. М. Методические рекомендации к самостоятельному изучению учебной дисциплины «История экономических учений» для иностранных студентов направления подготовки 6.030.501 «Экономическая теория» дневной формы обучения / И. М. Колесниченко. – Х. : Изд. ХНЭУ им. С. Кузнеца, 2014. – 80 с.
 21. Колесніченко І. М., Литвиненко А. В. «Інституціональна економіка: Навчальний посібник» / За заг. ред. Колесніченко І.М. Харків : Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. – 232 с .
 22. Мікроекономіка. Навчальний посібник. / За ред. д.е.н., проф. Попова О.Є. Мультимедійне інтерактивне електронне видання комбінованого використання. – Х. : Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016.

Добавить комментарий